Vision: Skoleforløbet kvalificerer til livet som menneske i en verden, som konstant udvikles.
 
Undervisningen og samværet på Ranum skole hviler på følgende målsætninger:
  • Skolen skal være et sted præget af engagement, arbejdsglæde, tryghed og gensidig tillid. Omgangsformen er præget af respekten for den enkelte såvel som for fællesskabet.
  • Skoleforløbet funderes i en skolestart hvor tryghed, tolerance og udvikling af sociale færdigheder indgår som en del af et positivt og udviklende læringsmiljø. Undervisningen tager endvidere sigte på at udvikle elevernes kreativitet, fantasi og nysgerrighed, således at eleverne gives mod til at lære.
  • Undervisningen styrker elevernes intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling ved at udfordre de mange intelligenser. Herigennem skabes et miljø hvor evnen til at vælge og modet til at handle fremmes.
  • Medindflydelse og medansvar præger skoleforløbet på alle niveauer.
  • Skolen prioriterer sammenhæng og tradition i skoledagen, ugen-, året-, og hele forløbet.
  • Mellemfolkelig forståelse og internationale relationer grundlægges bl.a. gennem skolens samarbejde med andre skoler i Europa og skolens vægtning af "grønne" initiativer. Endvidere ønskes samarbejdet med lokalsamfundet udbygget gennem disse initiativer.
  • Skole/hjem samarbejdet bygger på information, samtale, debat og parternes aktive deltagelse.